This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Szkolenia BHP

Przepisy Kodeksu pracy jednoznacznie zakazują zatrudnienia pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Podobnie pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, a także wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp.

Fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdzić powinien na piśmie.

Tryb i zasady szkolenia pracowników w dziedzinie bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanym przepisem działalność szkoleniową w dziedzinie bhp prowadzą pracodawcy, a na ich zlecenie także jednostki organizacyjne uprawnione do takiej działalności.

Natomiast szkolenia osób będących pracodawcami mogą prowadzić jedynie uprawnione jednostki organizacyjne.

Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako:

  • szkolenie wstępne,
  • szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk. Programy te powinny uwzględniać treść programów ramowych określonych w przepisie w/w oraz specyfikę zakładu pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne ogólne oraz wstępne ogólne na stanowisku pracy dotyczy wszystkich pracowników. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż na każdym z tych stanowisk.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienia uczestników szkolenia z nowymi przepisami oraz rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenie to dotyczy również wszystkich pracowników.

Szkolenia okresowe w zależności od charakteru pracy oraz występujących zagrożeń lub uciążliwości jest powtarzane od 1do 6 lat.

Minimalny czas trwania szkoleń określa rozporządzenie i wynosi on w zależności od charakteru wykonywanej pracy i rodzaju szkolenia od kilku do kilkudziesięciu godzin.

Minimalną częstotliwość szkoleń okresowych określiły przepisy rozporządzenia, pracodawca uwzględniając wymogi w/w przepisów oraz specyfikę zakładu pracy ustala częstotliwość szkoleń okresowych dla poszczególnych grup zawodowych pracowników i umieszcza stosowny zapis w Regulaminie Pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828), dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach pracy kierownictwa, dozoru i eksploatacji, pracodawca sporządza wykaz osób wykonujących prace na tych stanowiskach.

Pracodawca jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zatrudnionych pracowników i sprawdzać ich aktualność.